mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

Patvirtintas Neringos savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. finansuotinų projektų sąrašas
 
Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 45 punktu, informuojamame, kad Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V13-589 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) buvo patvirtintas Neringos savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. finansuotinų projektų sąrašas.
Informuojame, kad Įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Neringos savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. finansuotinų projektų sąrašas

Eil.

Nr.

Projektą įgyvendinančios organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

   

Skiriama suma

(eurais)

Iš jų

Surinktų balų vidurkis

Prašoma suma (eurais)

   

Valstybės biudžeto lėšos

(eurais)

Neringos savivaldybės biudžeto lėšos (eurais)

      1.

Neringos miesto neįgaliųjų draugija

(Įstaigos kodas 152776344)

„Visi skirtingi – visi lygūs“ socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje Neringoje teikimas

37

7328,93

7174

5974

1200

Vyks antrasis Neringos savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis


Informuojame, kad š. m. gruodžio 1 d. Neringos savivaldybės administracijos III a. posėdžių salėje įvyks antras Neringos savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Komisijos supažindinimo su Komisijos narių pateiktais projekto vertinimais, išvadomis ir siūlymais.
2. Dėl Neringos miesto neįgaliųjų draugijos pateikto projekto finansavimo.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis – lapkričio 24 d.

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. spalio 5 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu  Nr. V-65 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.2 punktu, informuojame, kad  2020 m. lapkričio 24 dieną 9 val. III a. posėdžių salėje įvyks Neringos savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis, kuriame  bus svarstomi su projektų finansavimu susiję klausimai.
Darbotvarkėje:
•        Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymas;
•        Komisijos narių supažindinimas su  projektų paraiškomis, vertinimo anketa ir kriterijais;
•        Sprendimų  dėl projektų  atitikties formaliems kriterijams priėmimas;
•        Projektų paraiškų paskirstymas komisijos nariams;
•        Projektų vertinimo anketų pateikimo termino ir kito posėdžio datos aptarimas.

 

SKELBIAMAS 2021 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906, (toliau – Nuostatai) Neringos savivaldybės administracija skelbia 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą.

Neringos savivaldybė kartu su iš valstybės biudžeto lėšų planuoja 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti skirti 7174 Eur sumą. Didžiausia vienam projektui planuojama skirti 7174 Eur lėšų suma.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:

  1. Pareiškėjas Nuostatų 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;
  2. Pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;
  3. Pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Projekto paraiškų priėmimo tvarka:

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. spalio 5 d. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 16.30 val. jas pateikiant elektroniniu paštu Neringos savivaldybės administracijai el. paštu: administracija@neringa.lt.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Audronė Tribulaitė, tel. (8 469) 52394, audrone.tribulaite@neringa.lt, laikas pasiteirauti projektų paraiškų teikimo laikotarpiu pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos formą ir visus dokumentus prašome pildyti vadovaujantis patvirtintais 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.